תקנון פעילות פייסבוק סטארקיסט בשמן זית – פברואר 2020

חברת סטארקיסט פודור בע"מ, ח.פ 512615147 מכריזה בזה על עריכת פעילות פייסבוק לתגובות לפוסט הפעילות בנושא סטארקיסט בשמן זית.

 

 1. פרשנות והגדרות:
 • א. השימוש בתקנון זה הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה ו/או  ברבים.
 • ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם אודות הטבות, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • ג. "אתר הפעילות" – דף הפיסבוק: com/starkist.israel
 • ד. "הפעילות" – פעילות נושאת פרסים, שנערכת בין המשתתפים באתר הפעילות, ותיערך בין התאריכים שיפורטו בתקנון זה, אשר הזוכה בה יזכה בפרס המפורט בתקנון זה.
 • ה. "הפרסים" – שובר של 500 ש"ח לארוחה מתוך מגוון מסעדות בישראל.
 • ו. "כתובת הדואר" – כתובת הדואר האלקטרוני של עורכת הפעילות: P@diplomat-global.com
 • ז. "עורכת הפעילות" – חברת סטארקיסט פודור בע"מ, ח.פ 512615147 במענה כאמור לעיל;
 • ח. "מפקח הפעילות" – עו"ד אוהד ברונשטיין

"משתתף/ים": כל אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהיה תקף עפ"י כל דין, שרשום באתר הפעילות, ושאישר את הסכמתו לתנאי

 • ט. "לקוח" : כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושים שימוש מכל סוג שהוא באתר הפעילות, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת. להסרת ספק, מובהר כי לקוח שאינו אחד מאלה לא יוכל לממש את הזכייה.
 • י. "הזוכה" – המשתתף שהעלה תגובה, כהגדרתה להלן, באתר הפעילות והתגובה זכתה למספר ה"לייקים" הרב ביותר.
 • יא. "תקופת הפעילות" -הפעילות תיערך החל מיום – 20 בפברואר 2020 בשעה 00:01 ותסתיים ביום 5 במרץ 2020 בשעה 23:59; עורכת הפעילות רשאית לשנות את תקופת הפעילות, לקצרה או להאריכה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת או נימוק. הודעה בדבר שינוי תקופת הפעילות תפורסם סמוך למועד השינוי בעמוד הפייסבוק.

 

 1. תנאי הפעילות:
 • א. עורכת הפעילות תפרסם את הפעילות באתר הפעילות של עורכת הפעילות. גלישה באתר הפעילות או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה לכל דבר ועניין את הסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצע ו/או יבצע המשתתף באתר הפעילות. המשתתף אשר אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר הפעילות.
 • ב. ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.
 • ג. הזכאים להשתתף בפעילות הינם המשתתפים, כהגדרתם לעיל.
 • ד. מובהר כי מפקח הפעילות, עורכת הפעילות, מנהליה, שותפיה, עובדיה ובני משפחותיהם, אינם זכאים להשתתף בפעילות.
 • ה. לא ניתן להשתתף בפעילות יותר מפעם אחת.
 • ו. בתקופת הפעילות יעלה כל משתתף תגובה לפוסט ( להלן: "התגובה").
 • ז. העלאת התגובה לאתר הפעילות מהווה הסכמה ומתן הרשאה של המשתתף לעורכת הפעילות להציג את התמונה באתר הפעילות, באתר האינטרנט או בכל אמצעי מדיה אחר ואישור לכך שהמשתתף הוא בעל כל הזכויות על-פי כל דין בהערה שהועלתה על-ידו לאתר הפעילות.
 • ח. בשימוש באתר הפעילות, נותן המשתתף את הסכמתו לכך שעורכת הפעילות תוכל ליצור עמו קשר בפייסבוק, או באמצעי קשר אחרים שפרסם בעמוד הפייסבוק הפרטי שלו לשם משלוח מידע שיווקי, פרסומי ו/או אחר.
 • ט. הפעילות וההשתתפות בתחרות באתר הפעילות כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. הלקוח מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה. שימוש באתר הפעילות יהווה אישור בלתי חוזר של הלקוח כי קרא את התקנון והבין את כל הוראותיו.
 • י. תוצאות התחרות, תפורסמנה בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות ובאמצעי מדיה נוספים על פי קביעתה הבלעדית של עורכת הפעילות.
 • יא. עורכת הפעילות משאירה לעצמה, בכל מקרה ובכל מצב, את האפשרות לפסול משתתף בתחרות וזאת ללא צורך ליתן דין וחשבון על המהלך.
 • יב. מובהר בזאת, כי אופן קביעת הזוכים, הינה באחריותה של עורכת הפעילות ובפיקוחו של מפקח הפעילות באופן בלעדי.
 • יג. במקרה שהזכייה הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה, מניפולציה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לתחרות, יהיו עורכת הפעילות והמפקח על הפעילות רשאים לבטל את הזכייה מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים להם במקרה כזה.
 • יד. עורכת הפעילות תהיה רשאית לפרסם את זהות הזוכים בתחרות באתר הפעילות ובכל מקום אחר, לפי שיקול דעתה.

 

 1.  הזכייה בפרס ומימושו:
 • א. בחירת הזוכים תעשה בתום תקופת הפעילות, כהגדרתה לעיל, ע"י מנהל הפעילות מטעם עורכת הפעילות, להלן הגברת איילה פפיירני יניב, הקריטריון לבחירת הזוכים יהיה כמות הלייקים הגדולה ביותר לתגובה שהועלתה. מוסכם, כי המשתתפים מוותרים על כל טענה בקשר לבחירה כאמור ויהיו מנועים מלהשמיע כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ו/או בכל עניין הקשור לתקנון ו/או לתחרות  ו/או להחלטות שהתקבלו על ידי עורכת הפעילות ו/או מפקח הפעילות ו/או מי מטעמם.
 • ב. תוצאות הפעילות תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור או השגה.
 • ג. המשתתפים שיבחרו יזכו בפרסים.
 • ד. קבלת הפרס הינה אישית ולפיכך תוענק אך ורק למשתתף עצמו, אשר יזהה עצמו באמצעות תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה בתוקף או דרכון בתוקף).
 • ה. הפרס אינו ניתן להמרה ו/או להמחאה ו/או להעברה לאחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
 • ו. עורכת הפעילות תפרסם את הזוכים בתחרות בעמוד הפייסבוק שלה. הזוכים

יתבקשו לשלוח את פרטיהם האישיים לכתובת המייל ayala.P@diplomat-global.com כדי שעורכת הפעילות תוכל ליצור עימו קשר.

 • ז. למען הסר ספק, מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל הוצאה הכרוכה במימוש הפרסים ו/או בפקיעת מועד המימוש.
 • ח. ככל שלא ייקלטו נתונים/תמונות בשל תקלה ברשת האינטרנט ו/או ברשת התקשורת ו/או בשל כל תקלה טכנית אחרת שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות, בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע השתתפות בפעילות מבעד מי שמעוניין בכך, לא תהא למשתתפים ו/או הוריהם ו/או אפוטרופסם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תחויב בכל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם כתוצאה מהשתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות ולא תעמוד נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מפקח הפעילות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות.
 • ט. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה אחראית בשום אופן, על טיבם ו/או איכותם ו/או תקינותם של הפרסים ו/או שירות ו/או מוצר אחר שיינתן באתר הפעילות, והכל בין אם עקב תקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ובין אם עקב פגם ו/או ליקוי ו/או טעות אנוש ו/או כוח עליון, והדבר לא יהווה בסיס לכל תביעה או טענה כלשהי כלפי עורכת הפעילות או כל גורם אחר הקשור לעורכת הפעילות במישרין ו/או בעקיפין.
 • י. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את מספר ו/או כמות הפרסים בתחרות.
 • יא. מוסכם בזאת, כי לעורכת הפעילות שמורה הזכות לעניק את הפרס למשתתף אחר, שתגובתו זכתה לכמות לייקים קטנה יותר (אך הבאה בכמותה לאחר כמות הלייקים לתגובת הזוכה המקורי), ובלבד שהמשתתף הנבחר עומד בכל התנאים הדרושים להענקת הפרס, וזאת במקרה בו הענקת הפרס לזוכה המקורי אינה אפשרית בשל התקיימות אחד מן התנאים הבאים:
  1. פרטי הזוכה לא ניתנים לבירור מכל סיבה שהיא.
  2. הזוכה לא אותר לאחר 14 ימים ממועד זכייתו.
  3. הזוכה הפר /ואו זייף ו/או לא מילא את תנאי תקנון זה.
  4. קיימת מניעה כלשהי על פי דין למסור את הפרס לזוכה.
 • יב. הפרס יהיה ניתן למימוש במשך 180 ימים מיום סיום הפעילות, כפי שיוכרז בדף הפייסבוק של עורכת הפעילות.

 

 1. שימוש במידע והגנה על פרטיות
 • א. "מידע אישי" – משמע, כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.
 • ב. עורכת הפעילות ו/או מי מטמה רשאים לעשות שימוש במידע אישי על המשתתפים, אשר נמסרו או יימסרו על ידם, לצורך יחסי ציבור ו/או פרסום ו/או לכל צורך אחר.
 • ג. המשתתפים נותנים הסכמתם בזאת, כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקו לה, לרבות במידע אישי, בין היתר על מנת לספק למשתתפים את המיד והפרס בו זכו וכן יהיו רשאים לשלוח למשתתפים מידי פעם, בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרו), מסרונים, הודעות נוטיפישקשיין, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שעורכת הפעילות מאמינה שהמשתתפים ימצאו בו עניין מכוח השימוש באתר הפעילות ו/או בשירותיו.
 • ד. אם אין ברצון המשתתף להמשיך ולקבל מידע מסוג זה, הוא יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לעורכת הפעילות.
 • ה. בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי עורכת הפעילות ובכלל זה שירות וסקרים, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של אתר הפעילות.

 

 1. הגבלת אחריות עורכת הפעילות ו/או מפקח הפעילות ו/או מי מטעמם
 • א. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם אחראים על טיבו של הפרס שיסופק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה.
 • ב. הפרס מוצע לשימוש כפי שהוא, AS IS. לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין הפרס, מגבלותיו והתאמתו.
 • ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתפים מצהירים בזאת, כי הם פוטרים ומשחררים את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, שנגרמו ו/או ייגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי והקשורים, במישרין ו/או בעקיפין, לפרס באתר הפעילות ו/או לכל שירות אחר הניתן בו.
 • ד. כמו כן, המשתתף מצהיר בזאת, כי הוא פוטר את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר הפעילות או בגין אספקתו של הפרס או טיבו או בגין כל מידע, שהושג באמצעות אתר הפעילות או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר הפעילות.
 • ה. היעדר אחריותה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יחול, אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר הפעילות, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול הפרס, הגבלתו או להפסקת התחרות.
 • ו. היעדר אחריותה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של לקוח. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
 • ז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב הלקוח כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), פעולות איבה, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 • ח. אספקת הפרסים (כולם או חלקם) על ידי עורכת הפעילות תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ועורכת הפעילות אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהא אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו ללקוח או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 • ט. עורכת הפעילות אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.

 

 1. תנאים כלליים:
 • א. עורכת הפעילות שומרת על זכותה לפעול על-פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדיו ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו את כלל המשתתפים מרגע פרסומם באתר הפעילות  סמוך למועד השינוי ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא עורכת הפעילות לנכון.
 • ב. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
 • ג. הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת הפעילות לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת הפעילות לכל משתתף להציע לעורכת הפעילות את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • ד. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • ה. ניתן לעיין בתקנון זה במשרדים של עורכת הפעילות או באתר הפעילות.

ט.ל.ח.

אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x